KTO Ulaanbaatar

Үзэх зүйлс

Гымсан Буриам

  •   
  •   
  •   
  •   665, Boriam-ro, Sangju-myeon, Namhae-gun, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea

 Гымсан Буриам нь Солонгосын 3 мөргөлийн газрын нэг юм. Энд Бугуанжон(мөргөлийн сүм), Саншингаг(уулын савдгийн тахилгын өргөө), Бомжунгаг(Бурханы хонхот асар), Юсачэ(лам нарын өргөө) зэрэг байх бөгөөд өмнөд Гёнсан аймгийн №74 биет соёлын өвд бүртгэгдсэн "Буриам 3 давхар чулуун суврагаараа" алдартай. 'Гымсан' уулын оргилд байрлах бөгөөд эндээс доош харвал өмнөд тэнгис харагдана.