Гишүүнчлэлийн ангилал – Korea Tourism Organization

Гишүүнчлэлийн ангилал

Хувь
хүн
ҮНЭГҮЙ

Байгууллагаас зарлаж буй арга хэмжээ, үйл ажиллагааны мэдээ, мэдээлэл тогтмол авах

Аялал жуулчлалын байгууллага
ҮНЭГҮЙ

Аялалын мэдээллүүдээ оруулах, засварлах, шинэ мэдээ нийтлэх эрхтэй.

Эмнэлэгийн
байгууллага
ҮНЭГҮЙ

Мэдээллүүдээ оруулах, засварлах, шинэ мэдээ нийтлэх эрхтэй.

Эрүүл мэндийн зуучлалын байгууллага
ҮНЭГҮЙ

Эрүүл мэндийн аялалын мэдээллүүдээ оруулах, засварлах, шинэ мэдээ нийтлэх эрхтэй.

Төрийн
байгууллага
ҮНЭГҮЙ

Мэдээллээ оруулах, засварлах, мэдээ илгээх эрхтэй.

Бусад
байгуууллагууд
ҮНЭГҮЙ

Мэдээллээ оруулах, засварлах, мэдээ илгээх эрхтэй.